Nguyên Do Thành Lập Đạo Cao Đài

bất cứ thời đại nào, khi con người quá khốn khổ, khi xã hội dẫy đầy tội ác, lọan lạc thì
một tôn giáo ra đờị Từ ngàn xưa khắp thế giới nhân lọai đã hữu phước có những tôn
giáo như Ấn Độ Giáo, Do Thái Giáo, Bái Hỏa Giáo (Zoroasterism), Phật Giáo, Lão Giáo,
Khổng Giáo, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo v. v…. Xuyên qua các tôn giáo, người ta thấy rằng
dù được thành lập ở những nơi khác nhau, vào những thời kỳ khác nhau, dưới những hình
thức khác nhau, các tôn giáo đều có cùng một chơn lý. Chơn lý đó là một quyền năng tối
cao, một Đấng Tạo Hóa tạo nên càn khôn thế giới và muôn lòaị Đấng Tạo Hóa luôn luôn
ngự trong tâm khảm của con ngườị Các tôn giáo gọi Đấng Tạo Hóa bằng những danh từ
khác nhaụ Ấn Độ Giáo gọi là Chơn Như Đại Linh Quang, Do Thái Giáo gọi là Jehovah, Bái
Hỏa Giáo gọi là Ahura Mazda, Phật Giáo gọi là Phật Tánh, Lão Giáo là Đạo, Khổng Giáo
gọi là Thái Cực. Thiên Chúa Giáo gọi là Đấng Christ Hồi Giáo gọi là Allah, và con người gọi nôm na là Ông Trời, God, Dieu ….
Nhưng rồi qua thời gian, chơn lý càng ngày càng bị tam sao thất bổn. Chúng sanh có khuynh
hướng thiên về vật chất, càng đua tranh hiềm khích nhau, kỳ thị nhau vì tôn giáo khác biệt,
thậm chí tàn sát lẫn nhau qua những cuộc thánh chiến dai dẳng. Tình người giữa cha con, vợ
chồng, anh em, bạn bè thì bị vật chất chi phốị Trước những tệ trạng hiện tại, những khuynh
hướng đại đồng được thành lập để làm một nhịp cầu liên kết các tư tưởng và triết lý Đông Tây như Đạo để chỉ cho con người thấy rằng. “Mọi tôn giáo đều có cùng một nguyên lý.”
Đức Chí Tôn dạy:
Nhiên Đăng Cổ Phật thị ngã,
Thích Ca Mâu Ni thị ngã,
Thái Thượng Nguơn Thỉ thị ngã,
Kiêm viết Cao Đàị
hay là:
Phật Trời, Trời Phật cũng là ta
Nhánh nhóc chia ba cũng một Già
Thích, Đạo, Gia Tô tay chưởng quản,
Thương dân xuống thế độ lần bạ
Đức Chí Tôn cũng còn dạy rằng: “Khi lập càn khôn thế giái rồi, Thầy phân tánh Thầy
mà sanh ra vạn vật là vật chất, thảo mộc, thú cầm và nhân lọai gọi là chúng sanh.
Vậy các con đủ hiểu rằng mỗi vật hữu sanh nơi thế gian đều do chơn linh Thầy mà ra, có sống ắt có Thầy, Thầy là cha sự sống.”
Hay nói cách khác, tất cả con người dầu thuộc sắc dân nào, dù thuộc giai cấp nào cũng
đều là anh em với nhau có cùng một Đấng Cha Trờị Mỗi chúng sanh đều có một phần chơn
linh của Thượng Đế. Vì vậy Đức Chí Tôn mới dạy: “Thầy là các con, các con là thầỵ”
Thật ra những lời dạy của Đức Thượng Đế Cao Đài không khác chi những lời dạy của Ngài
trong những ngàn năm về trước khi Ngài mở Đạo Tiên, Đạo Phật, Đạo Nho, Đạo Thánh.
Trong Ấn Độ Giáo có dạy: “Thượng Đế là đại linh quang, con người là tiểu linh quang”. Đức Chúa Jesus dạy: “Ta và Cha Ta là một”.
Tuy nhiên, với thời gian, con người càng ngày càng chú trọng đến hữu vi sắc tướng, đến vật
chất bên ngòai mà quên đi bản thể cao quí ở trong lòng mình và vì vậy càng ngày càng xa
Chơn Đạọ Để tái tạo cho thế giới nhân lọai một đời sống thánh đức, thái bình an lạc, Đức
Thượng Đế lập nên Đạo Cao Đài, dạy cho mổi người phải biết mình và mọi người cùng là
anh em với nhau, vì ai ai cũng có một phần chơn linh của Đấng Cha Trời, và mọi tôn giáo ở thế gian đều có cùng MỘT LÝ.

Mục Đích Của Đạo Cao Đài

Mục đích gần: Hướng dẫn chúng sanh làm tròn nhơn đạo, thương yêu lẫn nhau và tôn trọng lẽ
công bình hầu tạo nên một cuộc đời thánh đức, thái bình an lạc ở thế gian.
Mục đích tối hậu: Mục đích tối hậu của đạo Cao Đài là giúp cho con người giải thoát. Giáo
hóa con người ý thức rằng đời là cõi tạm vô thường, sự nghiệp hạnh phúc kễ cả mạng
sống đều không bền vững. Thân thể con người là một khối máu thịt hợp với thất tình lục
dục và nghiệp lực quá khứ, ngoại trừ một điểm chơn linh cao quí. Cõi trần là dục giới, có
nhiều quyến rũ, lôi cuốn mê hoặc làm cho lòng tham dục con người luôn bị dấy động, khát
vọng gia tăng, nên lầm lũi chạy theo ngoại cảnh cầu thỏa mãn, vì thế mà chịu ảnh hưởng của
sự đắc thất, vui buồn, khổ lụy, lòng không lúc nào được an ổn để đủ sáng suốt mà tự biết
mình vốn có một điểm chơn linh cao quí, tức là chơn tâm phật tánh bên trong, đang bị lòng
tham dục che lấp. Mục đích tối hậu là dạy con người hướng vào nội tại tâm hồn, tu theo Thiên
Đạo để tỏ ngộ tự tánh, tìm thấy bổn tánh đồng thể cùng Đức Chí Tôn Thượng Đế đạt cơ
giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi đau khổ. Đức Chí Tôn dạy: Một ngày thỏn mỏn một ngày qua
Tiên, Phật nơi mình, chẳng ở xa
Luyện đặng tinh thông muôn tuổi thọ
Cửa Tiên xuất nhập cũng như nhà.
Thánh ngôn:
“�Ta vì lòng đại từ, đại bi, lấy đức háo sanh dựng nên nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Tôn chỉ là vớt kẻ hữu phần vào địa vị cao thượng để tránh khỏi luân hồi và nâng
đỡ kẻ có tánh đức vào cõi an nhàn, cao hơn phẩm hèn khó ở cõi trần thế nàỵ”
Đạo Cao Đài được chia làm hai phần, phổ độ và vô vi để thích ứng với trình độ tâm linh của chúng sanh.
1- Phần Phổ Độ hay là phần nhơn đạo: Trong phần này người tín đồ Cao Đài tu tâm sửa tánh để làm tròn nhơn đạo:
* Làm lành lánh dữ,
* Biết thương yêu và tránh sát hại chúng sanh, vì mỗi chúng sanh là một phần chơn linh của
Thượng Đế và chơn linh ấy cũng như chúng ta đang chịu ảnh hưởng của luật luân hồi nhân quả.
* Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ và độ dẫn chúng sanh. Phần đông tín đồ Cao Đài tu theo nhơn đạọ
Thánh ngôn:
“Các con sanh trưởng nơi thế gian này, khi tử hậu các con đi về đâủ Cả kiếp luân hồi
của chúng sanh, thay đổi từ vật chất ra thảo mộc, từ thảo mộc ra côn trùng, từ côn
trùng ra thú cầm, loài người phải chuyển kiếp ngàn ngàn muôn muôn lần mới đến
địa vị nhân phẩm. Nhân phẩm chia ra nhiều hạng. Bậc đế vương nơi địa cầu này chưa
bằng bậc chót của nhân phẩm ở địa cầu 67: số địa cầu càng tăng lên, nhân phẩm
càng cao trọng. Mãi đến đệ nhất địa cầu, Tam Thiên Thế Giái rồi mới đến Tứ Đại
Bộ Châu rồi mới vào Tam Thập Lục Thiên; qua Tam Thập Lục Thiên rồi phải còn
chuyển kiếp tu nữa mới vào Bạch Ngọc Kinh, Phật gọi là Niết Bàn. Một kẻ kia, tuy có
chân trong tôn giáo, đã làm tròn nhân đạo, tức là làm xong bổn phận làm người thì
buổi chung qui cứ theo nấc trên mà tiến lần. Trên đường về Thầy, các con thử nghĩ
ngày nào mới đến? Vì vậy nên Thầy ban cho nhân loại một quyền hành rất rộng: nếu
các con sớm tỉnh ngộ thì một đời tu cũng có thể trở về cùng Thầy”.
2- Phần Vô Vi hay là Thiên Đạo: Những bậc xuất thế, chẳng còn bận rộn với nhân tình
thế sự chỉ lo tu tập đạo pháp tối thượng bằng phép thiền định đến khi đắc đạo, viên mãn rồi
đem sở đắc của mình mà giúp đờị Bằng phương pháp thiền định họ lần lần dẹp bỏ tham,
sân, si, thất tình lục dục, lắng dịu tâm hồn để đi vào cõi hư vô tuyệt đốị Đức Ngô Văn
Chiêu người đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài tu theo Thiên Đạo lập nên phái Chiếu Minh
Vô Vi với Thánh Tịnh tọa lạc tại Cần Thơ, Việt Nam. Khi mới mở đạo, Đức Cao Đài có dạy
rằng: “Khoa tịnh luyện dĩ nhiên phải có, nhưng đó là việc saụ” Ngay buổi đầu Ngài có
lần ngăn cản nhiều vị muốn đi tịnh và dạy rằng: “Thanh nhàn chưa phải buổi xem mai”. Ngài
khuyên tất cả chư môn đệ lo lập công bồi đức; một khi công đầy quả đủ, Ngài sẽ cho một câu cũng đủ thành đạọ

Tổ Chức Đạo Cao Đài

Vào năm 1926, Đức Cao Đài và Đức Lý Thái Bạch có giáng cơ ấn định tổ chức đạo Cao Đài như sau:

I – QUYỀN THIÊNG LIÊNG:
Do Bát Quái Đài là cơ quan lập pháp tối cao của Đại Đạo đặt dưới quyền chửơng quản
của Đức Cao Đài cùng các Đấng Thiêng Liêng như Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Khổng Tử,
Quan Thế Âm, Lý Thái Bạch Đại Tiên, Quan Thánh Đế Quân, Jesus Christ v. v……Bát Quái
Đài là nơi thờ phựơng Đức Thựơng Đế cùng các Đấng Thiêng Liêng.

II – QUYỀN HỮU HÌNH: gồm có Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đàị

A – Cửu Trùng Đài là cơ quan hành pháp của Đại Đạo thi hành các luật pháp để độ rỗi
chúng sanh. Tuy nhiên Cửu Trùng Đài chỉ có quyền về phần xác mà thôị Chỉ có Bát
Quái Đài mới có quyền về phần hồn. Cửu Trùng Đài đựơc đặt dưới quyền của Giáo Tông. Dứơi Giáo Tông có những chức sắc như sau:

– 3 vị Chửơng Pháp
– 3 vị Đầu Sư
– 36 vị Phối Sư
– 72 vị Giáo Sư
– 3,000 Giáo Hữu
– Vô số Lễ Sanh
– Vô số Chức Việc
Chửơng Pháp có nhiệm vụ xem xét luật lệ trước khi đựơc ban hành. Đầu Sư có nhiệm vụ
trông nom về phần đời của các tín đồ. Trong 36 vị Phối Sư bầu ra 3 vị Chánh Phối Sư. Ba vị
nầy có quyền thay mặt Đầu Sư. Phối sư thi hành trách nhiệm của Chánh Phối Sư giao phó
và có thể đứng đầu điều hành một viện tại Toà Thánh. Giáo Sư đứng đầu một Trấn Đạo
hay là vùng. Giáo Hữu đứng đầu một Châu Đạo hay là tỉnh. Lễ Sanh đứng đầu một Tộc
Đạo hay là quận. Chức Việc đứng đầu một Hương Đạo hay là xã.
A – Cửu Trùng Đài là cơ quan lập pháp làm trung gian giữa Bát Quái Đài và Cửu Trùng
Đàị Hiệp Thiên Đài là nơi Đức Cao Đài và các Đấng Thiêng Liêng giáng cơ ban truyền
luật đạo, thánh giáo và cũng là nơi Giáo Tông cầu nguyện thông công với Bát Quái Đàị
Hiệp Thiên Đài còn là cơ quan ban hành, gìn giử giáo pháp để tránh tình trạng thất chơn truyền. Hiệp Thiên Đài được đặt dưới quyền của Hộ Pháp.

Cao Đài Tiên Ông – Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Là Gì?

Đây là danh hiệu đầy đủ mà Đức Thượng Đế mượn để mở đạo Cao Đàị Danh hiệu nầy có ý nghĩa
Tam Giáo qui nguyên hay là sự hiệp nhứt của ba nền tôn giáo lớn, Nhân đạo, Tiên đạo, và Phật đạọ
Cao Đài ám chỉ Nhân đạo vì Nho giáo có câu: Đầu thượng viết Cao Đài nghĩa là trên đỉnh đầu của
mổi người có Đức Cao Đài ngự. Cao Đài do chữ Hán Việt có nghĩa là cái đài caọ Tiên Ông là một phẩm chót của Tiên đạọ
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là một phẩm chót của Phật đạọ
Danh hiệu Cao Đài Tiên Ôtng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát còn chỉ sự hạ mình của Thượng Đế xuống phẩm chót của các đạọ
Thánh ngôn: Ông Thầy cho các con hiểu rằng, buổi tạo thiên lập địạ Thấy sanh ra lòai người nhằm
giờ Dần, vậy từ đây Thầy dùng các con làm tay chân mà gầy dựng nên nền chánh giáọ Lại cũng
kể ngày nay là ngày phát khởi nguồn Đại Đạo lấy hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Còn Thầy thì tá
danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong danh hiệu ấy gồm thâu cả Nho, Thích, Đạọ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: